Anna Gilbe INSIKT

Insikt och utveckling för individ, grupp och verksamhet
 
All positiv förändring och verksamhetsutveckling i grupper och organisationer mot ökad kvalitet och effektivitet, börjar i den enskilda individens utveckling och insikt…

Om Anna Gilbe INSIKT

Anna Gilbe
mami1Anna verkar sedan drygt 20 år som konsult, handledare och utbildare med individ-, grupp-, ledar- och verksamhetsutveckling inom såväl offentlig som privat verksamhet

Annas bakgrund är bland annat studier på psykologlinjen, kognitiv psykoterapeut steg 1, treårig handledarutbildning 45 hp, treårig utbildning i psykosocialt arbetssätt vid St Lukas utb institut samt legitimerad sjukgymnast

 

 

Hur, var och när lär vi oss – egentligen? Att lära något förknippas ofta med att gå en kurs, utbilda sig eller till och med ´att utbildas´. Men vårt lärande sker i många sammanhang och kan hända var och när som helst…

En stor del – kanske den största – av vår kompetensutveckling sker i dagliga arbetets möten, problemlösningar, framgångar och inte minst i själva uppdraget och arbetsuppgifterna. Att regelbundet skapa möjlighet stanna upp, reflektera och lära utifrån arbetet fördjupar kunskap och fyller på kraft

Handledning och Coaching – två vanliga begrepp. Oavsett ordval är syftet att ge kunnigt och pedagogiskt stöd för professionell utveckling och personligt ledarskap. Handledning och coachande samtal ger plats för kreativt tankeutbyte och lärande utifrån konkreta händelser i arbetet, uppgifter och uppdrag. Tid för reflektion bidrar även till minskad negativ stress och ökad livsbalans

I grupp eller individuella möten arbetar jag med handledande samtal för lärande, förändring och utveckling för såväl arbete som livsbalans. De handleddas behov och önskemål styr process och innehåll. Samtidigt skapar vi gemensamt syfte, ramar och tydliga mål för samtalen med god förankring i organisationen och regelbundna utvärderingar

Vi träffas en gång förutsättningslöst för att stämma av önskemål, behov och arbetsform. Gemensamt bestämmer vi antal träffar, hur ofta och länge vi ses samt mål och syfte med handledningen/ coachningen

Välkommen för kontakt om hur just ni kan skapa arenor för respektfullt  ´provtänkande och provpratande´ tillsammans!

I allt mänskligt arbete möts två världar…  ´Göra-värld och Samarbets-värld´ !
Göra-världen består av mål, verksamhetsplaner, rutiner och konkreta arbetsuppgifter. Samarbets-världen, som rymmer all vår kommunikation, är grund och motor för att lyckas med Göra-världen. Jag ser samarbetet som ´kittet i uppdraget´  eller när det strular – om än lite vanvördigt uttryckt – ´shittet´, som ställer till det för oss…

Vi vet alla att god kommunikation och bra möten är viktig del arbetet. Vi kan ha genomtänkta projektplaner, strategier och modeller för verksamhetsutveckling. Men –  förmår vi inte mötas med respekt och lyhördhet är det risk att vi missar målen. Bra samarbete innebär inte frånvaro av konflikter och olikheter,  tvärtom! Konflikter tillhör liv, utveckling och framsteg. Det viktiga är hur vi ´friskvårdar´ samarbetsvärlden, handskas med att vi tycker och vill olika, samt förebygger destruktiva, tärande konflikter.

Vi har alltid – vare sig vi tror det eller ej – möjlighet förhålla oss konstruktivt i konflikter och åsiktsskillnader. Att lära mer och stärka  vår förmåga att samarbeta, kommunicera och lösa konflikter är en ständig process och övning.  Att hantera och lösa konflikter och meningsmotsättningar handlar om förhållningssätt, färdigheter, mänsklig mognad och genomtänkta rutiner för vad som förebygger och hur just vi på bästa sätt vill handskas med våra mellanmänskliga störningar och konflikter. En bra utgångspunkt är att utforska de gemensamma mötesplatserna – skapa struktur, inspiration, utvärdera och tänka igenom vilka möten vi behöver.

Genom seminarier, grupp- och enskilda handledningssamtal hjälper jag företag och medarbetare stärka och utveckla arbetsgruppen, inspirera till kommunikativa färdigheter och personligt ansvarstagande för mål, arbetsuppgifter, samarbete och konflikthantering.

I uppdragen delar jag med mig av genomtänkt, praktiskt användbar dokumentation med enkla tankemodeller, hemuppgifter och uppföljning.

Välkommen kontakta mig för förutsättningslöst möte om hur jag kan bidra till utveckling av ´göra – och samarbetsvärld´ hos er !

Vi för ständigt samtal med varandra och oss själva…

Somliga samtal ser vi fram emot med tillförsikt, andra närmar vi oss med stor tveksamhet. Ibland överträffas våra förväntningar på ett samtal utan att vi alltid vet eller förstår varför. Vid andra tillfällen kan ett samtal och möte bli kontaktlöst, kanske till och med destruktivt trots förberedelse och goda avsikter

Förväntan och krav på vår förmåga till samarbete och samtalskonst finns i alla uppdrag  – alltifrån vardagsarbetet, möten, utvecklingssamtal, samtal om svåra och känsliga frågor till situationer där du ska stödja och hjälpa andra att komma vidare. Samtal av olika slag kan också vara en alldeles specifik del i din roll som chef, projektledare,  vård – och omsorgspersonal…

I samtal är ditt viktigaste ´arbetsredskap´  du själv – din förberedelse, självinsikt, förmåga till lyssnande och kontaktskapande avgör till stor del hur mötet och samtalet gestaltas och lyckas

Jag har genomfört ett flertal samtalsutbildningar och skräddarsydda ´bemötandekurser´ och lämnar gärna referenser.

Några delar av innehåll är:

 • Det professionella samtalets struktur – form, innehåll och metod i specifikt sammanhang
 • Basfärdigheterna i kommunikation – lyssna, fråga, svara, reflektera
 • Samtalets syfte varierar  – stödjande, informerande, rådgivande, problemlösande, feedback, konflikthanterande
 • Från samtalsmetodik till samtalskonst – erfarenhet och lärande genom strukturerad reflektion
 • Konkreta samtalsövningar
 • Vad innebär och krävs av det professionella samtalet och dig som samtalare? Vad är professionellt förhållningssätt?
 • Vad är empati och medkänsla? Skillnad mellan sympati, empati och medkänsla – hur stärka och utveckla?
 • Bemötande och omsorg i vården – att få syn på mig själv, oss som grupp!
 • Hur  stärka och utveckla mitt och vårt bemötande /  ´mötesskapande´ ?

Deltagarkommentarer

Mycket bra utbildning, Bra att få egna funderingar och frågor bekräftade, Mycket bra och inspirerande kurs och jag har verkligen fått idéer om olika sätt att hantera svåra situationer, Bra att få ett tydligt belysande kompendium som stöd för minnet, Mycket bra att våra egna tankar och åsikter fått plats och diskuterats med kursledaren.

surfbild´Stress´ är en ofrånkomlig och – trots allt – viktig del av livet. Att leva kan liknas vid att ´surfa´ på livets och tidens hav. Vi möter vindar och strömmar, som bjuder olika utmaningar med ytstress och djupstress.  Under resan behöver vi – så långt det är möjligt – uppleva tillvaron som meningsfull, begriplig, förståelig samt hanterbar och påverkbar

Stress och stresshantering berör stora områden som innefattar hela livet – forsknings- och expertkunskap, samhälle, arbete, organisation, privatliv och inte minst personliga livsfrågor!  

Kunskap, dialog och konstruktiv problemlösning kring det som skaver och stressar i arbetet och/ eller privatlivet ger –  förutom ökad livskvalitet –  stora möjligheter till bättre samarbete, verksamhets- och kvalitetsutveckling.

´Att göra något åt negativ stress´ är ett arbete som berör både arbete och privatliv. För att lyckas och skapa goda resultat behövs både gemensam ´sammanhangsförståelse´ och ansvarstagande i organisationen men också individuellt, personligt ansvar och insikt.

Helhetssyn, förståelse samt konkreta arbetssätt för ökad balans och minskad negativ stress!

Genom seminarier, kurser, grupp- och enskilda samtal hjälper jag företag och medarbetare klargöra vad stress innebär, hur negativ stress yttrar sig och sist men inte minst vad kan, behöver och vill man göra på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Den röda ´stress-tråd´ jag skapat utgår från en helhetsmodell där samhälle, organisation/ arbete, individ och privatliv sätts in i ett tydligt sammanhang. Till denna modell finns strukturerade arbets- och kunskapsfrågor för ordning och tankereda kring stress, den motivation, förändring som krävs och inte minst alla möjligheter vi alla har till positiv utveckling med ökad balans i obalansen…

´Stresstrådens´ modell stämmer helt in med Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö och ger stöd för konkretisering och fördjupning

Byråns lådor ger – oavsett organisatorisk nivå – ordning och reda bland alla stresshanteringsråd,  som kan bli stressande för oss, om de är för många eller svåra att sortera…stress_1

Du är varmt välkommen kontakta mig för ett samtal om hur jag på bästa sätt kan stödja er med kunskap och arbete för minskad stress och ökad livsbalans. Och jag lämnar självfallet gärna referenser.

Som mycket ung studerade jag på psykologlinjen i Göteborg. Jag lämnade dock efter några år då jag upplevde att jag på den tiden – trots goda resultat på alla tentamina – var just mycket ung och oerfaren. Jag utbildade mig till sjukgymnast för att konkret och mer jordnära utveckla och stärka min livserfarenhet. Med tiden växte så ungdomen bort…

Under mina år som företagssjukgymnast arbetade jag med stresshantering, rehabilitering och arbetsmiljöfrågor. När jag så småningom upplevde mig mer livserfaren vidareutbildade jag mig till psykoterapeut och handledare för att knyta an till tidigare psykologutbildning. Jag har bland annat Steg 1 utbildning i kognitiv psykoterapi, 45 hp i handledning, grundläggande utbildningar samt ´själverfarenhet´ av gestaltterapi, psykodynamisk terapi, psykosyntes, psykodrama och mentala träningsmetoder samt mindfulness

Jag arbetar regelbundet med enskilda stöd – och rehabsamtal för medarbetare i företag och även privata klienter.  I ´medarbetarsamtal´ samarbetar jag med några företag. Vi har gemensamt skapat en framgångsrik –  för medarbetaren öppen och tydlig samtalsmodell – där det självklara stödet från arbetsgivaren är inbyggt  men med absolut sekretess och tystnadsplikt. Den enskilda medarbetaren är huvudperson och styr processen !

Några generella utgångspunkter för samtalen är :

Att ge dig själv tid och möjlighet samtala med en utomstående – ´gå i terapi´ –  innebär personlig utveckling och är en värdefull förändringsprocess.

Vi skapar gemensamt ett öppet, konstruktivt samarbete för att förstå aktuella bekymmer samt hitta konstruktiva lösningar och strategier för ökat välbefinnnande.

Du  är själv den viktigaste ´experten´ på din situation och ditt liv och är därmed en aktiv deltagare i att skapa förståelse, synliggöra sammanhang,  undersöka och genomföra möjliga förändringar.

Om du önskar stöd med nya strategier, ´putsa verktygsväskan´ och komma vidare i ditt liv är du varmt välkommen kontakta mig för ett kostnadsfritt och förutsättningslöst första samtal där vi presenterar oss för varandra och stämmer av möjligheterna för gemensamt positivt utvecklingsarbete.

Jag lämnar gärna referenser

Varför behöver vi  en teori? Utan den kan vi inte organisera våra tankar, skapa och förmedla förståelse ! Samtidigt får vi inte ´stenhugga´ våra teorier och fastslå att de är sanningen

Ordet teori kommer från grekiskans theōri´a –  betraktande, begrundande – och kanske är det detta en teori främst hjälper oss med.

Karta, kompass och uppdaterad GPS för att inte gå alltför vilse…Bild1

Några teorier som värdefull grund i mitt arbete:

 • Salutogenes och vårt behov av sammanhang, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.
 • Evidensbaserad praktik – kan låta trist...men handlar om att tre kunskapskällor behöver mötas och samskapa för att det ska bli bästa resultat ! Vetenskap, professionens erfarenhetsbaserade kunskap och sist men sannerligen inte minst…organisationens, gruppens, den enskildes kunskap och erfarenheter. Här finns den äkta grunden för möte och hjälp! Kirkegaard talar om att för att kunna hjälpa måste vi först och främst förstå vad den andre förstår och vill. Carl Rogers djupa humanism att i alla möten och samtal utgå från klienten och inte från sig själv, sin metod…
 • Teorier om grupper, gruppers utveckling och konflikter – inte som absoluta sanningar, men som stöd för förståelse
 • Systemiska teorier och förståelse – utveckling och förändring sker sällan linjärt med ordning och reda från A till B till C. Utveckling sker oftast cirkulärt där A ger X eller kanske Q och liten förändring kan ge stor positiv skillnad 

” Med hjälp av de teorier och modeller vi pratar om i handledningen får jag hjälp att förstå min arbetssituation bättre och se i ett annat eller bredare perspektiv och jag kan koppla ihop mina tankar och känslor på ett mer sammansatt sätt ! –  Det omvända gäller också. Enklare tillämpa teorier när man utgår från verkliga händelser, eftersom det är först då som det kan avgöras om de är relevanta eller inte. Dessförinnan är de i bästa fall intressanta idéer ”  Dialog ur Samtal kring handledning Olsson Arnoldsson

                                                                                                                   

Att nätverka och samarbeta är för mig ett värdefullt sätt att utvecklas, lära, komplettera kompetenser och inte minst att ha roligt…

Några värdefulla samarbetspartners är :

Katrin Byréus !  Katrin och jag leder tillsammans en ett-årig handledarutbildning för skolpersonal, som uppdragsutbildning.

Läs mer om Katrin www.byreus.com

Greger Hjelm och vårt gemensamma nätverk i Rörelse och Utveckling ! Bland mycket annat uppskattar jag Gregers insatser på Ersta Sköndal Högskolas handledarutbildning, där jag är både kursansvarig och utbildare. Läs mer om Greger  www.rou.se

Jan Nevelius ! Mer om Jan finner du på www.nevelius.se . Jan och jag samarbetar genom att kombinera våra kunskaper och ´pedagogiker´ i seminarier på tema stresshantering och konflikthantering. Syftet med vårt samarbete är att fördjupa koppling och upplevelse mellan teori och praktik . Jag kan varmt rekommendera Jans bok Vaken vila. Och vill du ha den ´korta versionen´ har jag en sammanfattande artikel jag gärna skickar

Jerker Pettersson !  Jerker hittar du på två ställen – http://www.wpverkstan.eu/   och  www.staxo.com . Om du vill skapa eller vidareutveckla din hemsida rekommenderar jag varmt en kontakt med Jerker !

 

 

 

 

Skrifter & Publikationer
Några skrifter i väntan på boken…     beates sol

 • Läromedel om stress- och ´livshantering´ för Lexicon / Docendo
 • Skrift ´Stress&Välbefinnande´ samt IT-material ´Hälsa och Personligt ledarskap´ för Bankhälsan i samband med längre utbildningsinsats
 • Väl genomarbetade kursdokumentationer till alla uppdrag med syfte att vara konkreta och användbara, som fortsättning på ´hemmaplan´ för kund / uppdragsgivare och alla deltagare
Lyssna till Anna på radio
I programmet  Vi är våra hjärnor  berättar Anna om hur hjärnan fungerar

Vi får också lära oss några metoder och tankar som vi kan använda för att nå ”balans i obalansen”.

Du kan höra programmet direkt här: http://tyresoradion.se/1753

Erbjudande om handledarutbildning för skolpersonal

Handledarutbildning för kuratorer, pedagoger, psykologer och annan personal verksam inom förskola – skola

Katrin Byréus & Anna Gilbe erbjuder en grundläggande handledarutbildning som uppdragsutbildning

Målet är att deltagaren efter genomgången utbildning ska kunna bedriva grupphandledning inom förskola/skola och angränsande verksamheter. Gruppstorlek: max 12 deltagare.

Utbildningen omfattar 12 heldagar under ett års tid inklusive handledning på handledning (superhandledning). Deltagaren erhåller ett utförligt utbildningsbevis efter godkänt deltagande.

Läs mer i denna PDF Inbjudan till Byréus Gilbe Handledarutbildning för kuratorer pedagoger psykologer och annan personal verksam inom förskola-skola

Att utvecklas som handledare genom ´handledning på handledning´ !

Önskar du fördjupa din handledarroll, utveckla metoder, arbetssätt, få stöd i egna ärenden och uppdrag, erbjuder jag ´handledning på handledning´ i grupp eller enskilt.

Efter alla mina år som handledare, kursansvarig i handledarutbildningar samt utbildningshandledare är ´handledningshantverket´  ständigt inspirerande och stimulerande att få dela med mig av

Välkommen kontakta mig för förutsättningslöst samtal om upplägg, form och innehåll, utifrån behov och önskemål, för din eller er väg framåt… 20140425 Sternö (6)_389 (2)

 

Reflektioner…

Min önskan och strävan i allt mitt arbete som konsult och samtalspartner är att inspirera till ökad insikt och förmedla redskap för konkret utveckling. Första steget i all förändring och utveckling, oavsett om det gäller en hel organisation, en avdelning, en grupp eller ´bara´ en enda person, är just insikt och medvetenhet.

Så ge dig en stund och fundera över vad orden insikt och medvetenhet betyder för dig!

För mig innebär insikt och medvetenhet att i både tanke och känsla – hjärta och hjärna – vakna. Öppna blicken för nya val och möjligheter . Det är svårt finna oprövade vägar utan att först stanna upp, tänka efter och flytta sig ett litet stycke utanför vardagsvanorna.

Utveckling behöver inte nödvändigtvis innebära en yttre förändring. Eftertanke och samtal där du finner nya perspektiv kan sluta med att du anländer till samma punkt som där du började, men med ny insikt och blick på sakernas tillstånd. Du kan landa i att vara tacksam och värdesätta ditt nu, tills nästa steg framåt pockar på…

När vi vill komma vidare och förändra något söker vi ofta nya sanningar, det rätta svaret, den rätta lösningen… Visst kan det ibland finnas ett rätt svar och något nytt. Men en erfarenhet jag gjort i alla mina möten med grupper och enskilda individer är att det snarare är påminnelse, bekräftelse, stöd, inspiration till nya tankar och förhållningssätt vi söker.

För de flesta av oss tar det tid innan en tanke, insikt vandrat genom alla motstånd, vanor och tvivel och omvandlas till handling. Det är en sak att väckarklockan ringer och du vaknar. Det är – oftast – en helt annan sak att kliva upp och lämna sängen… Vi behöver tid lyfta fram och se ´allt det jag och vi redan vet´. Det riktigt ´nya´ kan sedan vara att bestämma sig mitt i vardagen – här och nu. Göra och handla det vi redan vet. Vilket i sin tur kan leda till nya insikter…

Jag ser det med ögon jag inte hade då…säger ett finskt talesätt. Ibland kanske vi hör med öron vi inte hade då… Eller tänker med nya tankar och erfarenheter…

Vårt tysta kunnande, kanske medfödda visdom…

När min dotter var ungefär 7 år låg ovanstående hälsning på köksbordet när jag kom hem. På morgonen bad jag henne berätta om det hon skrivit. ” Vuxna skriver alltid göra-listor – det här är en må-bra-lista”, blev det snabba svaret! Om du tar dig tid begrunda listan, tror jag du ser att Beate fångat livets helhet. Vissa saker kanske vi måste göra! Att gå ´öpp´ och äta frukost tillhör alla goda stresshanteringsråd. Jobba, jobba, jobba – behöver de flesta av oss göra. Men…vad vi ofta tappar bort är att planera in den egna stunden, att få ´toffla´, göra ingenting eller bara vad man själv vill. På listan finns också påminnelsen att vårda relationer – ´va med Beate´ ! Tänkvärt att en sju-åring kan få till detta – samma inneboende visdom och kunskap har du!92080003 (3)

Ibland behöver vi bara ta en paus – kanske på en bänk – låta brådskan gå över och få fatt på det vi nästan redan vet…

 

Kontakt

INSIKT

Sibyllegatan 79

S-11443 Stockholm

insikt@gilbe.se

070 78 78 236